دانلود برنامه Weekly Idol

 

عنوان برنامه: ویکلی آیدل

ژانر: موزیک | کمدی

تاریخ پخش: Jul 23, 2011

مدت زمان: 60 دقیقه

روزهای پخش: چهارشنبه ها از شبکه MBC every1

قسمت ها: 632

وضعیت: در حال پخش

با حضور:

Hwang Kwang hee – Eunhyuk

قسمت 605 اضافه شد.
زیرنویس فارسی قسمت 595 اضافه شد.

در این برنامه از گروه های کیپاپی دعوت میشود تا با زندگی و شخصیتای آیدل ها در قالب طنز آشنا تر بشوید…

 

 

لیست شرکت کنندگان برنامه Weekly Idol

 

 

 
 

*

 

لیست قسمت ها به همراه مهمان ها

 

*

 

قسمت های سال 2011 - E01-E24

E01: 720p

E02: 480p

E03: 480p

E04: 480p

E05: 480p

E06: 480p

E07: 480p

E08: 480p

E09: 480p

E10: 480p

E11: 480p

E12: 480p

E13: 480p

E14: 480p

E15: 480p

E16: 480p

E17: 480p

E18: 480p

E19: 480p

E20: 480p

E21: 480p

E22: 480p

E23: 480p

E24: 480p

 

.

 

قسمت های سال 2012 - E25-E75

E25: 480p
E26: 480p
E27: 480p
E28: 480p
E29: 480p720p
E30: 480p720p
E31: 480p720p
E32: 480p720p
E33: 480p720p
E34: 480p720p
E35: 480p720p
E36: 480p720p
E37: 480p720p
E38: 480p720p
E39: 480p720p
E40: 480p720p
E41: 480p720p
E42: 480p720p
E43: 480p720p
E44: 480p720p
E45: 480p720p
E46: 480p720p
E47: 480p720p
E48: 480p720p
E49: 480p720p
E50: 480p720p
E51: 480p720p
E52: 480p720p
E53: 480p720p
E54: 480p720p
E55: 480p720p
E56: 480p720p
E57: 480p720p
E58: 480p720p
E59: 480p720p
E60: 480p720p
E61: 480p720p
E62: 480p720p
E63: 480p720p
E64: 480p720p
E65: 480p720p
E66: 480p720p
E67: 480p720p
E68: 480p720p
E69: 480p720p
E70: 480p720p
E71: 480p720p
E72: 480p720p
E73: 480p720p
E74: 480p720p
E75: 480p720p

 

.

 

قسمت های سال 2020 - E440-E492

E447: 540p720p.x265
E448: 540p720p.x265
E449: 540p720p.x265
E450: 540p720p.x265
E451: 540p720p.x265
E452: 540p720p.x265
E453: 540p720p.x265
E454: 540p720p.x265
E455: 540p720p.x265
E456: 540p720p.x265
E457: 540p720p.x265
E458: 540p720p.x265
E459: 540p720p.x265
E460: 540p720p.x265
E461: 540p720p.x265
E462: 540p720p.x265
E463: 540p720p.x265
E464: 540p720p.x265
E465: 540p720p.x265

E466: 540p720p.x265

E467: 540p720p.x265

E468: 540p720p720p.x265

E469: 540p720p720p.x265

E470: 540p720p720p.x265

E471: 540p720p720p.x265

E472: 540p720p720p.x265

E473: 540p720p720p.x265

E474: 540p720p720p.x265

E475: 540p720p720p.x265

E476: 540p720p720p.x265

E477: 540p720p720p.x265

E478: 540p720p720p.x265

E479: 540p720p720p.x265

E480: 540p720p720p.x265

E481: 540p720p720p.x265

E482: 540p720p720p.x265

E483: 540p720p720p.x265

E484: 540p720p720p.x265

E485: 540p720p720p.x265

E486: 540p720p720p.x265

E487: 540p720p720p.x265

E488: 540p720p720p.x265

E489: 540p720p720p.x265

E490: 540p720p720p.x265

E491: 540p720p720p.x265

E492: 540p720p720p.x265

 

.

 

قسمت های سال 2021 - E493-E542

E493: 540p720p720p.x265

E494: 540p720p720p.x265

E495: 540p720p720p.x265

E496: 540p720p720p.x265

E497: 540p720p720p.x265

E498: 540p720p720p.x265

E499: 540p720p720p.x265

E500: 540p720p720p.x265

E501: 540p720p720p.x265

E502: 540p720p720p.x265

E503: 540p720p720p.x265

E504: 540p720p720p.x265

E505: 540p720p720p.x265

E506: 540p720p720p.x265

E507: 540p720p720p.x265

E508: 540p720p720p.x265

E509: 540p720p720p.x265

E510: 540p720p720p.x265

E511: 540p720p720p.x265

E512: 540p720p720p.x265

E513: 540p720p720p.x265

E514: 540p720p720p.x265

E515: 540p720p720p.x265

E516: 540p720p720p.x265

E517: 540p720p720p.x265

E518: 540p720p720p.x265

E519: 540p720p720p.x265

E520: 540p720p720p.x265

E521: 540p720p720p.x265

E522: 540p720p720p.x265

E523: 540p720p720p.x265

E524: 540p720p720p.x265

E525: 540p720p720p.x265

E526: 540p720p720p.x265

E527: 540p720p720p.x265

E528: 540p720p720p.x265

E529: 540p720p720p.x265

E530: 540p720p720p.x265

E531: 540p720p720p.x265

E532: 540p720p720p.x265

E533: 540p720p720p.x265

E534: 540p720p720p.x265

E535: 540p720p720p.x265

E536: 540p720p720p.x265

E537: 540p720p720p.x265

E538: 540p720p720p.x265

E539: 540p720p720p.x265

E540: 540p720p720p.x265

E541: 540p720p720p.x265

E542: 540p720p720p.x265

 

.

 

قسمت های سال 2022 - E543-E593

E543: 540p720p720p.x265

E544: 540p720p720p.x265

E545: 540p720p720p.x265

E546: 540p720p720p.x265

E547: 540p720p720p.x265

E548: 540p720p720p.x265

E549: 540p720p720p.x265

E550: 540p720p720p.x265

E551: 540p720p720p.x265

E552: 540p720p720p.x265

E553: 540p720p720p.x265

E554: 540p720p720p.x265

E555: 540p720p720p.x265

E556: 540p720p720p.x265

E557: 540p720p720p.x265

E558: 540p720p720p.x265

E559: 540p720p720p.x265

E560: 540p720p720p.x265

E561: 540p720p720p.x265

E562: 540p720p720p.x265

E563: 540p720p720p.x265

E564: 540p720p720p.x265

E565: 540p720p720p.x265

E566: 540p720p720p.x265

E567: 540p720p720p.x265

E568: 540p720p720p.x265

E569: 540p720p720p.x265

E570: 540p720p720p.x265

E571: 540p720p720p.x265

E572: 540p720p720p.x265

E573: 540p720p720p.x265

E574: 540p720p720p.x265

E575: 540p720p720p.x265

E576: 540p720p720p.x265

E577: 540p720p720p.x265

E578: 540p720p720p.x265

E579: 540p720p720p.x265

E580: 540p720p720p.x265

E581: 540p720p720p.x265

E582: 540p720p720p.x265

E583: 540p720p720p.x265

E584: 540p720p720p.x265

E585: 540p720p720p.x265

E586: 540p720p720p.x265

E587: 540p720p720p.x265

E588: 540p720p720p.x265

E589: 540p720p720p.x265

E590: 540p720p720p.x265

E591: 540p720p720p.x265

E592: 540p720p720p.x265

E593: 540p720p720p.x265

 

*

 

قسمت های سال 2023 - E594 به بعد

E594: 540p720p720p.x265

E595: 540p720p720p.x265

E596: 540p720p720p.x265

E597: 540p720p720p.x265

E598: 540p720p720p.x265

E599: 540p720p720p.x265

E600: 540p720p720p.x265

E601: 540p720p720p.x265

E602: 540p720p720p.x265

E603: 540p720p720p.x265

E604: 540p720p720p.x265

E605: 540p720p720p.x265

 

*

 

زیرنویس فارسی

دانلود زیرنویس از سایت سابسین

قسمت 447: (sjpersub)

قسمت 448: (Everglow_ir)

قسمت 449: ()

قسمت 450: (OFFICIALITZY)

قسمت 451: (Astroir-Iranitzy-Veri7ery)

قسمت 452: (Nctchannel)

قسمت 453: (nctchannel)

قسمت 454: (oneus_iran-monbebes)

قسمت 455: (cravity_ir)

قسمت 456: (GOT7_IR7), (fancafe)

قسمت 456: (Dingo – SJDreamLand – GOLDENCHILD11)

قسمت 457: (ohmygirl_8)

قسمت 458: (G_IDLE – Labelsj)

قسمت 459: (Monstax_Sub – Labelsj)

قسمت 460: (NCTchannel – Labelsj), (Dingo)

قسمت 461: (TXTir5 – Labelsj), (Dingo)

قسمت 462: (NCTchannel)

قسمت 463: (Dingo)

قسمت 464: (Dingo – SJDreamLand)

قسمت 465 : (Dingo)

قسمت 466: (Dingo)

قسمت 467 : (Dingo)

قسمت 468 : ( Dingo)

قسمت 469 : (Dingo)

قسمت 471 : (Dingo)

قسمت 472 : (Dingo) (Ateez_official ، totosub )

قسمت 473 : (Dingo)

قسمت 474 : (Dingo)

قسمت 475 : (Dingo)

قسمت 476 : (Dingo)

قسمت 477 : (استری‌کیدز‌ ورلد و Dingo)

قسمت 478 : (Dingo) – قسمت 479 : (Dingo)

قسمت 481 : (wei_ir)

قسمت 482 : ()

قسمت 483 : ()

قسمت 484 : (Monstax_Sub و Sjpersub)

قسمت 485 : (Dingo)

قسمت 487 : (Dingo)

قسمت 488 : (Dingo)

قسمت 489 : (Dingo , @SJDreamland)

قسمت 490 : (لیبل عِس جی و عِس جی پرساب)

قسمت 491 : (Dingo)

قسمت 494 : (دینگو و جی آیدل)

قسمت 495 : (oneus)

قسمت 496 : (Dingo)

قسمت 497 : (Dingo)

قسمت 498 : (Dingo)

قسمت 499 : (Dingo)

قسمت 500 : (Dingo)

قسمت 501 : ( Sjpersub )

قسمت 502 : ( Sjpersub )

قسمت 503 : ( دینگو و WEi_IR )

قسمت 504 : ( Sjpersub )

قسمت 505 : ( Ateez_official )

قسمت 506 : ( Sjpersub )

قسمت 507 : ( Sjpersub )

قسمت 508 : ( Sjpersub )

قسمت 509 : ( Sjpersub )

قسمت 510 : ( IranITZY و دینگو )

قسمت 511 : ( Sjpersub )

قسمت 512 : ( Sjpersub )

قسمت 513 : ( fairy )

قسمت 514 : ( Sjpersub و Monstax_Sub )

قسمت 515 : ( TXTir5 و دینگو ) – قسمت 516 : (Dingo)

قسمت 517 : (Dingo) – قسمت 518 : (Dingo) – قسمت 519 : (Dingo)

قسمت 520 : (sf9_ir) – قسمت 521 : (Dingo)  قسمت 522 : (Dingo)

قسمت 523 : ( گلدن چایلد ) – قسمت 524 : (Dingo) – قسمت 526 : (Dingo)

قسمت 529 (Ateez_official) – قسمت 530 : (Dingo و IranItzy )

قسمت 531 : ( Sjpersub ) – قسمت 532 : (Dingo) – قسمت 533 : ( SjBlueocean )

قسمت 534 : (Dingo با همکاری EPEX_Official )

قسمت 536 : (Dingo با همکاری WEi_ir و astroir)

قسمت 537 : (sjpersub و ONEUS_IRAN)

قسمت 538 : (sjpersub) – قسمت 539 : (sjpersub)

قسمت 540 : (Dingo) – قسمت 542 : ( sjpersub )

قسمت 543 : (Dingo و XdinaryHeroes_6)

قسمت 545 : (sjpersub) – قسمت 546 : (Dingo و FROMIS9_IRAN)

قسمت 547 : (Dingo, Kep1er9_ir, SJDreamland, Monbebes )

قسمت 548 : (Dingo و Monbebes) – قسمت 549 : (Dingo و Cravity_ir)

قسمت 550 : (Dingo و NMIXXir) – قسمت 551 : (Dingo و STAYCIR)

 قسمت 552 : (Dingo ) – قسمت 553 : (Dingo و STRAY_KIDS)

قسمت 554 : (Dingo و STRAY_KIDS) – قسمت 556 : (Dingo)

قسمت 558 : (Dingo و JUSTB_IR6)

قسمت 560 : (Dingo,PurpleKiss7,Mamamooir)

قسمت 561 : (Dingo و LESSERAFIM6IR)

قسمت 563 : (goldenchild11) – قسمت 564 : (goldenchild11)

قسمت 568 : (Dingo و FROMIS9_IRAN)

قسمت 570 : (SJBlueOcean)

قسمت 571 : (SJBlueOcean و IranITZY)

قسمت 573 : (SJBlueOcean و Ateez_Official)

قسمت 574 : (goldenchild11

قسمت 575 : (OmegaX_IRAN)

قسمت 578 : (SJBlueOcean)

قسمت 583 : (DingoSub و STRAY_KIDDS)

قسمت 584 : (DingoSub و DreamCatcherZone)

قسمت 585 : (DingoSub و WEi_Archive)

قسمت 591 : (DingoSub)

قسمت 592 : (DingoSub)

قسمت 595 : (yangyangmintsheep و Resonatezens)

 

*

 

دانلود برنامه Weekly Idol

 

*

 

آموزش خرید اشتراک VIP

چند نکته که قبل از خرید اشتراک باید رعایت کنید

1. در هنگام خرید حتما از آخرین نسخه مروگر فایرفاکس یا کروم استفاده کنید.

2. از ایمیل معتبر برای ثبت نام استفاده کنید.

3. در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید، ابتدا سوالات متداول را مطالعه کنید و اگر مشکلتان حل نشد، از طریق ارسال تیکت در پنل خود، باما در ارتباط باشید.

مطالب مشابه

176
دیدگاه

133 دیدگاه ها
43 پاسخ ها
0 دنبال کنندگان
 
بیشترین واکنش
بیشترین پاسخ
121 ارسال کنندگان دیدگاه
تازه ترین قدیمی ترین پر امتیازترین
Nill

603,602,601,597,590,581,
587,579,572,541,559 من زیر نویس انگلیسی این قسمت ها را میخوام به جز سابسین از کجا میشه ساب انگلیسی گرفت

sara.mana77

اقا این برنامه خیلی برنامه ی مهمیه مرجع کیپاپراست
ولی وقتی گروهایی میان ک فندوم قوی ندارن اصلا زیرنویس نمیاد
خب ادم این برنامه رو میبینه که همون گروه هارم بشنایه
خیلی گناه داره ک چندین قسمته زیرنویس نداره
کاش به برنامه ها حداقل برنامه ای به این معروفی یکم بیشتر از هر سریااال بدون مخاطبی توجه میشد

mahan

چرا فقط وقتی مهمان گروه های پسر هست ترجمه میکنن پس بقیه چی ؟

fawtee

قسمت های 2013 تا 2019 رو هم آپدیت میکنین؟؟؟؟؟؟

koki

سلام پرومویز جان
چرا قسمت های 300 تا 400 نیستن؟

باران 🌙
مریم شی♡

آگاسه نیستم
ولی بی شک هر قسمتی از هر برنامه ای که گات سون توش هست رو ببینید

باران 🌙

مرسی که کل قسمت هارو گذاشتید😍

باران 🌙

کاش بقیه برنامه هام مثل ويکی آیدل از اول بذارید 😍😍

icexo

میشه لطفا قسمت 590 ترجمه کنید یک عدد آی مظلوم🥲💔

Black

569
میشه ترجمه کنید ؟

Luna

همچنان منتظر new jeans

mohadeseh

ما فانتزیا هم دل داریم پلییییز قسمت ۵۷۰ رو ترجمه کنین

FARZANE_MHB

ادمین جان قسمت های قبلی رو چطوری میتونم دانلود کنم لینکشون کجاست؟ ی چند بار طی یک سال و نیم پرسیدم متاسفانه جواب ندادید

سارا

یعنی هیچ تیمی زیر نویس 570رو نزده؟

s.z

ایا حق اکسدینری هیروز یه ساب ناقابل نیست؟؟؟😭😭😭

تئوری ساز ناشناس

؟!!! وای پس ترجمه قسمت ۵۷۲ چی؟
کاش یکی اون قسمت رو ترجمه کنه پلیززز😭🥲
آقااااا
اکسیدانری هورس خیلی بند با استعدادی عه

zizirs

قسمت loona ترجمه نمیشه ؟؟؟؟

تئوری ساز ناشناس

و مستر چانگبین رو داریم به عنوان اسپیشل ام سی 😎😍

تئوری ساز ناشناس

به به ایتیز 😍
چقدر خوببب